خرید سرور کانتر استریک 1.6

بهترین ها را از ما بخواهید

سرور جیلبریک 1

نوع سرور = جیلبریک
ظرفیت سرور = 18 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور جیلبریک 2

نوع سرور = جیلبریک
ظرفیت سرور = 20 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور جیلبریک 3

نوع سرور = جیلبریک
ظرفیت سرور = 22 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور جیلبریک 4

نوع سرور = جیلبریک
ظرفیت سرور = 24 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور جیلبریک 5

نوع سرور = جیلبریک
ظرفیت سرور = 26 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور جیلبریک 6

نوع سرور = جیلبریک
ظرفیت سرور = 28 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور جیلبریک 7

نوع سرور = جیلبریک
ظرفیت سرور = 30 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد

سرور جیلبریک 8

نوع سرور = جیلبریک
ظرفیت سرور = 32 نفره
آنتی چیت = اس ایکس ای
اکانت ادمینی = نامحدود
دانلود سریع = دارد