افزودنی های سرور تیم اسپیک | بات موزیک تیم اسپیک

بهترین ها را از ما بخواهید

بات موزیک تیم اسپیک | رادیو ترپ

با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد همچنین در صورت نیاز امکان پخش رادیو به صورت آنلاین نیز می تواند فراهم شود ( به دلیل فیلترینگ رادیو های آنلاین)
برای قابلیت اتصال به سرور های تیم اسپیک جدید سینوس بات سفارش دهید

 • ندارد پنل مدیریت
 • ندارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک جدید
بات موزیک تیم اسپیک | رادیو جوان

با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد همچنین در صورت نیاز امکان پخش رادیو به صورت آنلاین نیز می تواند فراهم شود ( به دلیل فیلترینگ رادیو های آنلاین)
برای قابلیت اتصال به سرور های تیم اسپیک جدید سینوس بات سفارش دهید

 • پنل مدیریت ندارد
 • ندارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک جدید
بات موزیک تیم اسپیک | رادیو آوا

با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد همچنین در صورت نیاز امکان پخش رادیو به صورت آنلاین نیز می تواند فراهم شود ( به دلیل فیلترینگ رادیو های آنلاین)
برای قابلیت اتصال به سرور های تیم اسپیک جدید سینوس بات سفارش دهید

 • پنل مدیریت ندارد
 • ندارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک جدید
بات موزیک تیم اسپیک | رادیو پاپ

با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد همچنین در صورت نیاز امکان پخش رادیو به صورت آنلاین نیز می تواند فراهم شود ( به دلیل فیلترینگ رادیو های آنلاین)
برای قابلیت اتصال به سرور های تیم اسپیک جدید سینوس بات سفارش دهید

 • پنل مدیریت ندارد
 • ندارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک جدید
بات موزیک تیم اسپیک | رادیو خارجی

با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد همچنین در صورت نیاز امکان پخش رادیو به صورت آنلاین نیز می تواند فراهم شود ( به دلیل فیلترینگ رادیو های آنلاین)
برای قابلیت اتصال به سرور های تیم اسپیک جدید سینوس بات سفارش دهید

 • پنل مدیریت ندارد
 • ندارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک جدید
بات موزیک تیم اسپیک | رادیو چهرازی

با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد همچنین در صورت نیاز امکان پخش رادیو به صورت آنلاین نیز می تواند فراهم شود ( به دلیل فیلترینگ رادیو های آنلاین)
برای قابلیت اتصال به سرور های تیم اسپیک جدید سینوس بات سفارش دهید

 • پنل مدیریت ندارد
 • ندارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک جدید
بات موزیک تیم اسپیک | بات خوشامد گویی

با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد همچنین در صورت نیاز امکان پخش رادیو به صورت آنلاین نیز می تواند فراهم شود ( به دلیل فیلترینگ رادیو های آنلاین)
برای قابلیت اتصال به سرور های تیم اسپیک جدید سینوس بات سفارش دهید

 • پنل مدیریت ندارد
 • ندارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک جدید
بات موزیک تیم اسپیک | رادیو رپ موزیک

با خرید این محصول یک بات به سرور تیم اسپیک شما اضافه می شود که به صورت 24 ساعته درحال پخش آهنگ های نوع انتخابی با کیفیت عالی می باشد همچنین در صورت نیاز امکان پخش رادیو به صورت آنلاین نیز می تواند فراهم شود ( به دلیل فیلترینگ رادیو های آنلاین)
برای قابلیت اتصال به سرور های تیم اسپیک جدید سینوس بات سفارش دهید

 • پنل مدیریت ندارد
 • ندارد قابلیت اتصل به سرور های تیم اسپیک جدید

صفحه اصلی سایت : تاپ میکس گیم