سرور مجازی اقتصادی ایران

سرور مجازی اقتصادی پلان 1
 • 1گیگابایت رم
 • پردازنده 1 هسته 1.00 گیگاهرتز
 • 20 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی پلان 2
 • 2گیگابایت رم
 • پردازنده 1 هسته 2.00 گیگاهرتز
 • 30 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی پلان 3
 • 3گیگابایت رم
 • پردازنده 1 هسته 2.70 گیگاهرتز
 • 40 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی پلان 4
 • 4گیگابایت رم
 • پردازنده 2 هسته 2.00 گیگاهرتز
 • 50 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی پلان 5
 • 5گیگابایت رم
 • پردازنده 2 هسته 2.00 گیگاهرتز
 • 55 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی پلان 6
 • 6گیگابایت رم
 • پردازنده 3 هسته 2.00 گیگاهرتز
 • 60 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی پلان 7
 • 8گیگابایت رم
 • پردازنده 4 هسته 2.00 گیگاهرتز
 • 65 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی پلان 8
 • 10گیگابایت رم
 • پردازنده 4 هسته 2.70 گیگاهرتز
 • 70 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی پلان 9
 • 12گیگابایت رم
 • پردازنده 6 هسته 2.00 گیگاهرتز
 • 75 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی پلان 10
 • 16گیگابایت رم
 • پردازنده 6 هسته 2.70 گیگاهرتز
 • 80 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی پلان 11
 • 24گیگابایت رم
 • پردازنده 7 هسته 2.70 گیگاهرتز
 • 85 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک
سرور مجازی اقتصادی پلان 12
 • 32گیگابایت رم
 • پردازنده 8 هسته 2.70 گیگاهرتز
 • 90 گیگابایت هارد SAS
 • ترافیک نامحدود
 • 1 گیگابیت آپلینک
 • دیتاسنتر آسیاتک

صفحه اصلی سایت : تاپ میکس گیم